Site search
 
Products
 
Scientific library
 
MeBase
 
My SibEnzyme
 
News
 
Info
 
About us
 
Contacts
 

The list of izoschizomers and neoschizomers


Enzyme SE-analogueEnzymeSE-analogue EnzymeSE-analogue
AasIDseDIBsrFIBse118IMboIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
AatIPceIBsrGIBstAUIMboIIMboII
AatIIAatII
ZraI^
BsrIBse1IMcrIBstMCI
AbsIAbsIBsrSIBse1IMfeIMfeI
Acc16IAcc16IBssAIBse118IMflIBstX2I
Acc36IAcc36IBssECIBssECIMhlIMhlI
Acc65IAcc65I
KpnI^
BssHISfr274IMlsIMsp20I
AccB1IAccB1IBssHIIBsePIMluIMluI
AccB7IAccB7IBssKIBstSCI
MspR9I^
MluNIMsp20I
AccBSIAccBSIBssNAIBssNAIMly113IEgeI^
Mly113I
AccIFblIBssSIBst2BIMlyIPpsI^
AccIIBstFNIBssT1IBssT1I
ErhI
MnlIMnlI
AccIIIBsp13IBst1107IBssNAIMph1103IZsp2I
AciIBspACIBst2BIBst2BIMroIBsp13I
AclIAclIBst2UIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
MroNIMroNI
AclWIAclWIBst4CIBst4CIMroXIMroXI
AcoIAcoIBst6IBst6IMscIMsp20I
AcsIAcsIBst98IBstAFIMseITru9I
AcuIAcuIBstACIBstACIMslISmiMI
AcvIPspCIBstAFIBstAFIMsp20IMsp20I
AcyIBstACIBstAPIBstAPIMspA1IMspA1I
AdeIDraIIIBstAUIBstAUIMspCIBstAFI
AfaIRsaIBstBAIBstBAIMspIHpaII
MspI
AfeIAfeIBstBIBpu14IMspR9IBstSCI^
MspR9I
AflIIBstAFIBstC8IBstC8IMstIAcc16I
AgeIAsiGIBstDEIBstDEIMunIMfeI
AhaIIIDraIBstDSIBstDSIMva1269IPctI
AhdIDriIBstEIIPspEIMvaIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
AhlIAhlIBstENIBstENIMvnIBstFNI
AjnIAjnI
Bst2UI^
Psp6I
BstF5IBstF5I
FokI^
MvrIPle19I
AluIAluIBstFNIBstFNIMwoIBstMWI
Alw21IBbv12IBstH2IBstH2INaeIMroNI^
Alw26IBstMAIBstHHIAspLEI
BstHHI
HspAI^
NarIEgeI^
Mly113I
Alw44IVneIBstKTIBstKTI
BstMBI^
Kzo9I^
NciIAsuC2I
AlwIAclWIBstMAIBstMAINcoIBsp19I
AlwNIPstNIBstMBIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
NdeIFauNDI
Ama87IAma87IBstMCIBstMCINdeIIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
Aor13HIBsp13IBstMWIBstMWINgoMIVMroNI
Aor51HIAfeIBstNIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
NheIAsuNHI
BmtI^
AoxIAoxIBstNSIBstNSINlaIIIFatI^
FaeI
ApaBIBstAPI^BstOIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
NlaIVPspN4I
ApaIApaI
PspOMI^
BstPAIBstPAINotICciNI
ApaLIVneIBstPIPspEINruINruI
ApoIAcsIBstSCIBstSCI
MspR9I^
NsbIAcc16I
AscIPalAI
AsoI
BstSFIBstSFINsiIZsp2I
AseIVspIBstSNIBstSNINspBIIMspA1I
AsiGIAsiGIBstUIBstFNINspIBstNSI
AsiSIRgaI
AsiSI
BstV1IBstV1INspIIIAma87I
AsoIPalAI
AsoI
BstV2IBstV2INspVBpu14I
Asp700IMroXIBstX2IBstX2IPaeISphI
Asp718IAcc65I
KpnI^
BstXIBstXIPaeR7ISfr274I
AspA2IAspA2IBstYIBstX2IPalAIPalAI
AsoI
AspEIDriIBstZ17IBssNAIPauIBsePI
AspITth111IBstZIBseX3IPceIPceI
AspLEIAspLEI
BstHHI
HspAI^
Bsu15IBsa29IPciIPciI
AspS9IAspS9IBsu36IBse21IPciSIPciSI
AssIZrmIBsuRIBsuRI
HaeIII
PctIPctI
AsuC2IAsuC2IBsuTUIBsa29IPdiIMroNI^
AsuHPIAsuHPIBtgIBstDSIPdmIMroXI
AsuIAspS9IBtrIBtrIPfl23IIPspLI
AsuIIBpu14IBveIAcc36IPflBIAccB7I
AsuNHIAsuNHI
BmtI^
Cac8IBstC8IPflFITth111I
AvaIAma87ICauIIAsuC2IPflMIAccB7I
AvaIIBme18ICciNICciNIPhoIBsuRI
HaeIII
AvaIIIZsp2I^CelIIBsp1720IPinAIAsiGI
AviIIAcc16ICfoIAspLEI
BstHHI
HspAI^
Ple19IPle19I
AvrIIAspA2ICfr10IBse118IPleIPpsI
AxyIBse21ICfr13IAspS9IPmaCIPspCI
BalIMsp20ICfr42ISfr303IPmlIPspCI
BamHIBamHICfr9ISmaI^
XmaI
PpsIPpsI
BanIAccB1ICfrIAcoIPpuMIPspPPI
BanIIFriOIClaIBsa29IPpuXIPspPPI
BanIIIBsa29ICpoIRsr2IPscIPciI
BarIBarICseIHgaIPshAIBstPAI
BauIBst2BICsp45IBpu14IPshBIVspI
BbeIEgeI^
Mly113I^
Csp6IRsaI^PsiIPsiI
BbrPIPspCICspAIAsiGIPsp124BIEcoICRI^
Psp124BI
BbsIBstV2ICspIRsr2IPsp1406IAclI
BbuISphICviAIIFatI^
FaeI^
Psp5IIPspPPI
Bbv12IBbv12IDdeIBstDEIPsp6IAjnI
Bst2UI^
Psp6I
BbvIBstV1IDpnIBstKTI^
BstMBI^
Kzo9I^
PspCIPspCI
BbvIIBstV2IDpnIIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
PspEIPspEI
BciVIBsuIDraIDraIPspGIAjnI
Bst2UI^
Psp6I
BclIKsp22IDraIIIDraIIIPspLIPspLI
BcnIAsuC2IDrdIDseDIPspN4IPspN4I
BcuIAhlIDriIDriIPspOMIApaI^
PspOMI
BfiIBmuIDsaIBstDSIPspPIAspS9I
BfmIBstSFIDseDIDseDIPspPPIPspPPI
BfrBIZsp2I^EaeIAcoIPspXIPspXI
BfrIBstAFIEagIBseX3IPsrIPsrI
BfuAIAcc36IEam1104IBst6IPstIPstI
BfuCIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
Eam1105IDriIPsuIBstX2I
BglIBglIEarIBst6IPsyITth111I
BglIIBglIIEcl136IIEcoICRI
Psp124BI^
PvuIPle19I
BinIAclWIEclHKIDriIPvuIIPvuII
BisIBisI
BlsI^
EclXIBseX3IRgaIRgaI
AsiSI
BlfIBsp13IEco105IBstSNIRigIRigI
BlnIAspA2IEco130IBssT1I
ErhI
RsaIRsaI
BlpIBsp1720IEco147IPceIRsr2IRsr2I
BlsIBisI^
BlsI
Eco24IFriOIRsrIIRsr2I
Bme1390IBstSCI^
MspR9I
Eco31IBso31ISacIEcoICRI^
Psp124BI
Bme18IBme18IEco32IEcoRVSacIISfr303I
BmgBIBtrIEco47IBme18ISalISalI
BmrIBmuIEco47IIIAfeISapIPciSI
BmtIAsuNHI^
BmtI
Eco52IBseX3ISatIFsp4HI
BmuIBmuIEco57IAcuISau3AIBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
BoxIBstPAIEco72IPspCISau96IAspS9I
BpcIBstSFIEco81IBse21ISauIBse21I
BpiIBstV2IEco88IAma87ISbfISbfI
BpmIBpmIEco91IPspEIScaIZrmI
BptIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
EcoICRIEcoICRI
Psp124BI^
SchIPpsI^
Bpu10IBpu10IEcoNIBstENIScrFIBstSCI^
MspR9I
Bpu1102IBsp1720IEcoO65IPspEISdaISbfI
Bpu14IBpu14IEcoRIEcoRISduIMhlI
BpuAIBstV2IEcoRIIAjnI
Bst2UI^
Psp6I
SecIBssECI
Bsa29IBsa29IEcoRVEcoRVSetISetI
BsaAIBstBAIEcoT14IBssT1I
ErhI
SexAIMabI
BsaBIBse8IEcoT22IZsp2ISfaNISfaNI
BsaHIBstACIEcoT38IFriOISfcIBstSFI
BsaIBso31IEgeIEgeI
Mly113I^
SfeIBstSFI
BsaJIBssECIEheIEgeI
Mly113I^
SfiISfiI
BsaMIPctIErhIBssT1I
ErhI
SfoIEgeI
Mly113I^
Bsc4IBsc4IEspIBsp1720ISfr274ISfr274I
Bse118IBse118IFaeIFatI^
FaeI
Sfr303ISfr303I
Bse1IBse1IFalIFalISfuIBpu14I
Bse21IBse21IFaqIBslFISgfIRgaI
AsiSI
Bse3DIBse3DIFatIFatI
FaeI^
SgrBISfr303I
Bse8IBse8IFauIFauISgsIPalAI
AsoI
BseAIBsp13IFauNDIFauNDISinIBme18I
BseBIAjnI^
Bst2UI
Psp6I^
FbaIKsp22ISlaISfr274I
BseCIBsa29IFblIFblISmaISmaI
XmaI^
BseDIBssECIFinIBslFI^SmiISmiI
BseGIBstF5I
FokI^
Fnu4HIFsp4HISmiMISmiMI
BseJIBse8IFnuDIIBstFNISmuIFauI
BseLIBsc4IFokIBstF5I^
FokI
SnaBIBstSNI
BseMIBse3DIFriOIFriOISnaIBssNAI^
BseNIBse1IFseIRigISpaHISphI
BsePIBsePIFsp4HIFsp4HISpeIAhlI
BseX3IBseX3IFspIAcc16ISphISphI
BseXIBstV1IFunIAfeISplIPspLI
Bsh1236IBstFNIFunIIEcoRISse8387ISbfI
Bsh1285IBstMCIGlaIGlaISse9ISse9I
BshFIBsuRI
HaeIII
GluIGluISseBIPceI
BshNIAccB1IGsuIBpmISsiIBspACI
BshTIAsiGIHaeIIBstH2ISspBIBstAUI
BsiEIBstMCIHaeIIIBsuRI
HaeIII
SspISspI
BsiHKAIBbv12IHapIIHpaII
MspI
SstIEcoICRI^
Psp124BI
BsiHKCIAma87IHgaIHgaISstIISfr303I
BsiIBst2BIHgiAIBbv12IStrISfr274I
BsiSIHpaII
MspI
HgiCIAccB1IStuIPceI
BsiWIPspLIHgiJIIFriOIStyD4IBstSCI
MspR9I^
BsiYIBsc4IHhaIAspLEI
BstHHI
HspAI^
StyIBssT1I
ErhI
BslFIBslFIHin1IBstACISunIPspLI
BslIBsc4IHin1IIFatI^
FaeI
SwaISmiI
BsmAIBstMAIHin6IAspLEI^
BstHHI^
HspAI
TaaIBst4CI
BsmFIBslFIHincIIHindIITaqITaqI
BsmIPctIHindIIHindIITasISse9I
Bso31IBso31IHindIIIHindIIITelITth111I
BsoBIAma87IHinfIHinfITliISfr274I
Bsp119IBpu14IHinP1IAspLEI^
BstHHI^
HspAI
Tru1ITru9I
Bsp120IApaI^
PspOMI
HpaIHpaITru9ITru9I
Bsp1286IMhlIHpaIIHpaII
MspI
Tsp45ITseFI
Bsp13IBsp13IHphIAsuHPITsp4CIBst4CI
Bsp1407IBstAUIHpyCH4IIIBst4CITsp509ISse9I
Bsp143IBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
HpyF10VIBstMWITspEISse9I
Bsp143IIBstH2IHpyF3IBstDEITth111ITth111I
Bsp1720IBsp1720IHsp92IBstACIVan91IAccB7I
Bsp19IBsp19IHsp92IIFatI^
FaeI
VneIVneI
Bsp68INruIHspAIAspLEI^
BstHHI^
HspAI
VpaK11BIBme18I
BspACIBspACIItaIFsp4HIVspIVspI
BspANIBsuRI
HaeIII
KasIEgeI^
Mly113I^
XagIBstENI
BspDIBsa29IKpn2IBsp13IXapIAcsI
BspEIBsp13IKpnIAcc65I^
KpnI
XbaIXbaI
BspLIPspN4IKroIKroIXceIBstNSI
BspLU11IPciIKsp22IKsp22IXhoISfr274I
BspMAIPstIKsp632IBst6IXhoIIBstX2I
BspMIAcc36IKspAIHpaIXmaCISmaI^
XmaI
BspMIIBsp13IKspISfr303IXmaISmaI^
XmaI
BspPIAclWIKzo9IBstKTI^
BstMBI
Kzo9I
XmaIIIBseX3I
BspT104IBpu14ILguIPciSIXmaJIAspA2I
BspT107IAccB1ILweISfaNIXmiIFblI
BspTIBstAFIMabIMabIXmnIMroXI
BspTNIBso31IMaeIIHpySE526IZhoIBsa29I
BspXIBsa29IMalIMalIZraIAatII^
ZraI
BsrBIAccBSIMamIBse8IZrmIZrmI
BsrDIBse3DIMbiIAccBSIZsp2IZsp2I

|  Home  |  Products  |  Scientific library  |  MeBase  |  My SibEnzyme  |  News  |  Info  |  About us  |  Contacts  |  ISO 9001  |